Utflyktsmål och sevärdheter i Matfors med omnejd

Grenforsen
Grenforsen är lång och strid, ett eldorado för forspaddling och forsränning. Den ingår i nedre Ljungans fiskevårdsområde och är ett populärt område för sportfiske och trevligt som rekreationsområde med stigar, vindskydd, dass och grillplatser.

Målstaallmänningen
Drygt en mil väster om Matfors ligger ålstaallmänningen, ett 272 ha stort skogsområde som blev kommunalt naturreservat 2005. Allmänningens skog nyttjades för skogsbruk en bit in på 1900-talet, men är i det närmaste opåverkad av modernt skogsbruk.

Området har dessutom klarat sig från vägdragningar, här är det stigar som gäller och den för vandrare kända Mittnordenleden (se sidan 146) genomkorsar reservatet.
Skogen har naturskogskaraktär med träd i olika åldrar och inslaget av gamla lövträd, främst asp och björk, är bitvis ganska stort.

Norra Marmen
Området kring Marmen är en gammal kulturbygd som var bebyggd redan under tidig järnålder och här finns mängder med fornlämningar. I västra Målsta ligger Måle jättes grav, ett sägenomspunnet stort runt röse på ett höggravfält. En av Medelpads arton runstenar finns i Målsta by. I Vivsta ligger Vias grav, en triangulär stensättning med två resta hörnstenar.

Prästhusberget
Medelpads största fornborg finns på Prästhusberget i östra Tuna. Fornborgarna byggdes under folkvandringstiden (400 - 550 e Kr) och användes som tillflyktsort vid orostider. Fornborgarna låg oftast på berg med branta sidor där det endast var möjligt att bestiga berget från en sida, vid vilken man uppförde kraftiga stenmurar med några smala, lätt försvarbara öppningar.

Skölesklevarna
En dryg halvmil väster om Matfors reser sig ett större bergsmassiv på södra sidan av Ljungan. Massivets nordöstra del kallas Skölesklevarna och stupar brant mot norr. I branterna och rasmarkerna finns en artrik flora lik den som vanligen förekommer i sydväxtberg, men detta är något så ovanligt som ett nordväxtberg.

Bäcken är fin, har grusig stenbotten och hyser bäcköring. Runt den frodas arter som nordisk stormhatt, trolldruva och olika ormbunkar. Fyra grottor finns i området bland annat Klevskrevsgrottan som är 16 m lång.

Tunomsberget & Tunomsbäcken
Sydost om Klingstatjärnen reser sig Tunomsberget, ett sydväxtberg med artrik flora. I branten, som delvis är avverkad, ovanför vägen mot Njurunda kan man finna många av de typiska sydväxtarterna som blommar under maj.

Väster om berget rinner Tunomsbäcken ned mot Ljungan. När bäcken passerat under vägen slingrar den sig genom en lövskogsklädd och Natura 2000-klassad ravin som delvis nyttjas som betesmark. Området ingår i Grensforsens naturreservat.

Vegetationen i ravinen är frodig och här växer arter som det sällsynta sötgräset. Tunomsbäcken mynnar med ett litet delta i älven uppströms Grenforsen.

Vattjomåsen
Vattjomsåsen är ett trevligt strövområde. Stigar leder upp till toppen av Korpberget, med fin utsikt över Marmen. Följ Gusturledens orange markeringar västerut, tills leden gör en avstickare söderut, (ner till en vändplats i norra Vattjom med infotavla, bänkar och bord) där går du istället norrut.

Ängomsåsen
I Vattjom mellan byvägen och E14 finns en fin våtmark som anlades när de gamla reningsverksdammarna togs ur bruk. Sydost om Vattjom ligger Torkarlsberget med Tuna hembygdsgård. Torkarlsberget och Ängomsåsen (se lokal 63) är populära svampmarker där man hittar soppar och andra matsvampar.